INFORMATII PRIVIND INTERNAREA

CONDITII GENERALE DE INTERNARE PENTRU ASIGURATI:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie si/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Documentul care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original si xerocopie;
 • Card de sanatate;
 • Alte documente medicale, dupa caz (legate de istoricul pacientului);

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE IN REGIM PRIVAT

 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original si xerocopie;
 • Card de sanatate;
 • Alte documente medicale, dupa caz (legate de istoricul pacientului);

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

Medicul curant va aduce la cunostinta pacientului data externarii cu cel putin 24 ore inainte.

La externare pacientul primeste urmatoarele documente:

 • Bilet de iesire;
 • Scrisoare medicala;
 • Reteta medicala;
 • Indicatii privind regimul alimentar si de viata;
 • Recomandari privind tratamentul la domiciliu;
 • Reconsult dupa o perioada stabilita;
 • Concediu medical, daca e cazul;
 • Se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu

AMBULATORIU DE SPECIALITATE

CONDITII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTATIILOR IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgentelor si afectiunilor confirmate;
 • Card de sanatate;
 • Documentul care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate
 • Pentru eliberarea concediului medical: – adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni; – formularul de concediu medical initial (daca este cazul).

DREPTURILE PACIENTULUI

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

ART. 2: Pacienții au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

ART. 3: Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nicio discriminare.

ART. 4: Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

ART. 5(1): Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

(2): Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

ART. 6: Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului și nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

ART. 7: Pacientul are dreptul de a decide daca mai dorește sa fie informat, in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

ART. 8: Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaște limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

ART. 9: Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

ART. 10: Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigațiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11: Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

ART. 12: Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

ART. 13: Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14: Cand pacientul nu iși poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgența, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

ART. 15: In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16: In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de ințelegere.

ART. 17(1): In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați in spitale și din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

ART. 18: Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19: Consimțamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic și la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile să iși exprime voința, cu exceptia obtinerii consimțamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

ART. 20: Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

ART. 21: Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

ART. 22: Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

ART. 23: In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimțamantului nu mai este obligatorie.

ART. 24: Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25(1): Orice amestec in viața privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

(2): Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

ART. 26: Dreptul femeii la viata prevalează in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viața mamei.

ART. 27: Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nicio discriminare.

ART. 28(1): Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26.

(2): Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.

(3): Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

ART. 29(1): In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

ART. 30(1): Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

ART. 31: Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

ART. 32: Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai asemanator celui familial.

ART. 33: Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

ART. 34(1): Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

ART. 35(1): Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue, pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare. Pacientul este incurajat, de asemenea, sa sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice fapta de coruptie sau incalcari ale eticii medicale (ex. atitudine lipsita de profesionalism, lipsa consimțamantului informat al pacientului).

Obligațiile Asiguratului

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au urmatoarele obligatii: a) Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; b) Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; c) Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii; d) Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).

ASOCIATII DE INGRIJIRE SI ASISTENTA POSTSPITALICEASCA

 1. Serviciul Public de Asistenta Sociala SEBES
 2. Asociatia CARITAS Alba Iulia
 3. C.PALIASERV S.R.L Alba Iulia
 4. C.Medical Pegasus S.R.L. Alba Iulia
 5. Societatea Nationala de Cruce Rosie, filiala Alba Iulia
 6. Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia
 7. Centrul de Consiliere Sociala si Ingrijiri la Domiciliu, SEBES
 8. SC. RealMed Alba Iulia