Drepturile si obligatiile pacientilor

Drepturile pacientilor

Art. 99

Conform prevedrilor Legii nr. 46/2003 pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, având următoarele drepturi:

 1. a) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 2. b) Pacientul are dreptul la informaţia medicală:
 3. c) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 4. d) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 5. e) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 6. f) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 7. g) Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 8. h) Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 9. i) Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 10. j) Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 

Art. 100.

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală, presupune:

 1. a) În condiţiile legii, pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 2. b) In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 3. c) Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord.
 4. d) Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 5. e) Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 

Art. 101.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului, vitează:

 1. a) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 2. b) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 3. c) Pacientul are acces la datele medicale personale.
 4. d) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

 

Art. 102.

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale, presupun:

 1. a) Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 2. b) Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 3. c) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 4. d) Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

 

Art. 103.

Drepturile pacientului cu privire la deplasarea în spital, presupun:

 1. a) iesirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;
 2. b) să nu paraseasca salonul in timpul vizitelor medicale si a contravizitei;
 3. c) iau notă de libertatea de deplasarea nerestricționată temporal, excepție fiind doar perioadele de vizită medicală
 4. d) sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie ;

 

Art.104.

(1)    Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament.

(2)    Personalul medical raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor privind confidentialitatea, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei medicale.

(3)    Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesara.

(4)    Raspunderea civila nu inlatura angajarea raspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracțiune conform legii.

 

Prestarea serviciilor medicale şi spitaliceşti

Art. 105.

Internarea bolnavilor se face dupa prezentarea la camera de garda pentru inregistrarea tuturor datelor personale.

 

Art.106.

(1)Cu exceptia cazurilor de urgenta, internarea bolnavilor se face de catre medicul specialist sau primar, pe baza biletului de trimitere emis de medicul specialist, medicul de familie, transfer din alte spitale pe baza talon de pensie / adeverinta de salariat din care sa reiasa calitatea de asigurat si CM pe ultimele 12 luni, si a buletinului de identitate sau a altui act care sa ateste identitatea.

(2)Internarea este revizuita de medicul sef dupa 24 ; 48 sau 72 ore.

 

Art.107.

Repartizarea bolnavilor in sectie, pe saloane, se face avandu-se in vedere natura, gravitatea bolii si cu asigurarea masurilor de profilaxie a infectiilor interne interioare de catre asistentul medical sef, la indicatia medicului sef.

 

Art.108.

In cazuri deosebite si la solicitare, cu avizul medicului sef se poate aproba internarea bolnavului cu insotitor, cu plata.

 

Art.109.

Bolnavul poate fi transferat dintr-un centru medical in altul, asigurandu-se in prealabil in mod obligatoriu locul si documentatia necesara si daca este cazul, mijlocul de transport conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.

 

Art.110.

La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire din centru medical, intocmit de medicul curant cu aprobarea medicului sef si a scrisorii medicale catre medicul de familie care sa transmita intregul proces de desfasurare a ingrijirilor medicale acordate pe timpul centru medicalizarii si de continuare a tratamentului, regimului igieno-dietetic, investigatiilor etc.

 

Art. 111.

Bolnavul poate parasi centru medicalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost incunostiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se consemneaza sub semnatura bolnavului si a medicului in foaia de observatie.

 

Art. 112.

Posibilitatea parasirii centrului medical la cerere nu se aplica in cazul bolilor transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

 

Art.113. – Declararea la organele de stare civila a decedatilor in centru medical se face pe baza actelor de verificare a deceselor, intocmite de medici respective de catre Serviciul anatomo-patologic – extern.

 

Art. 114.

Asistenţa medicală acordată pacienţilor, la primire, presupune:

 1. a) examinarea imediata si completa a pacientilor prezentati ;
 2. b) asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, conform diagnosticului stabilit;
 3. c) asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii prin completarea medicamentelor lipsa;
 4. d) intocmirea documentelor de internare se va face la camera de garda la care s-a prezentat pacientul;
 5. e) indrumarea pacientilor: pentru pacientii ce urmeaza a fi internati se va proceda la imbăiere in vederea dezinsectiei si deparatizarii (unde este cazul).
 6. f) asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se transfera in alte unitati sanitare.

 

Art. 115.

Asistenţa medicală acordată pacienţilor, în secţie, presupune:

 1. a) repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;
 2. b) asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor in ziua internarii;
 3. c) efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;
 4. d) declararea cazurilor de boli contagioase si bolilor profesionale, conform reglementarilor in vigoare si transferarea in conditiile legii la centru medicalele contagioase;
 5. e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) individualizat si diferentiat in raport de starea bolnavului, cu forme si stadiul evolutiv al bolii;
 6. f) asigurarea ziua si noaptea a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;
 7. g) asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii;
 8. h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;
 9. i) asigurarea alimentatiei bolnavului, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;
 10. j) desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;
 11. k) transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati, unitatilor sanitare ambulatorii (medicului de familie);
 12. l) educatia sanitara a bolnavilor si apartinatorilor.

 

Art. 116.

Aplicarea drepturilor pacienţilor şi corelarea cu obligaţiile acestora se realizează la nivelul centrului medical pe baza Regulamentul intern pentru pacienţi, vizitatori şi însoţitori şi Ghidul pentru pacienţi, vizitatori şi însoţitori, elaborate în acest sens.

Top